رزين : مايعي شبيه چسب است كه باعث ایجاد  چسبندگي در  رنگ مي شود.

پودر بنتون

تيتان : تيتانيوم دی اکسید ها فام رنگ را تعيين مي كنند TiO2  كه فام سفيد به رنگ مي دهد و مهمترين رنگدانه سفيد به شمار می آید.

پركننده ها : موادي كه به رنگ اضافه مي كنند و درخصلت رنگ هيچ تأثيري ندارد و فقط توجيه اقتصادي دارند يعني فقط براي كاهش قيمت رنگ استفاده مي شود كه مي توان از پر كننده ها به تالک، اكسيد روي و كربنات كلسيم را اشاره کرد.

حلال ها : همانند تينر ۴۰۲، تولوئن، زايلن، بوتيل گليكول، روغن سويا و متانول. كه مانع از سفت شدن و حالت چوب شدن رنگ مي شود.

 

تماس با ما